2022-10-27

Internetinė svetainė www.e-maitinimas.lt (toliau – Svetainė) yra administruojama UAB „EECO“, juridinio asmens kodas 300507572, buveinės adresas Marijampolės g. 10, Garliava, (toliau – „Emaitinimas“ arba Bendrovė). Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės PVM mokėtojo kodas LT100002048019.

Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su naudojimosi svetaine taisyklėmis, privatumo politika bei slapukų politika, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis ir (ar) privatumo politika ir (ar) slapukų politika, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu pagalba@e-maitinimas.lt, telefonu +37066558597. Įprastai darbo dienomis nuo 9 iki 17 valandos į klausimus realiu laiku atsako operatoriai. Tuo atveju, jeigu užklausos pateikimo metu laisvo operatoriaus nebus, galėsite palikti žinutę, į kurią atsakysime, kai tik turėsime tokią galimybę.

Naudojimosi svetaine taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp „E-maitinimas“ ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).
  2. Mokinių iki 14 metų Lankytojų teises ir pareigas, numatytas šiose Taisyklėse, privatumo politikoje bei slapukų politikoje, įgyvendina jų tėvai ar globėjai.
  3. Šiose Taisyklėse:
   1. „naudojimasis Svetaine“ reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojantis interneto naršykle (Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera ir kt.);
   2. „Paslaugos“ – reiškia visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimą, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis Svetainėje įdiegtu specialiu moduliu, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą Svetainėje.
  4. Jeigu nėra nurodyta kitaip ir kitose taisyklėse, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai atskirai viešai informuojami Svetainėje e-maitinimas.lt.
  5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  6. Lankytojui ir Bendrovei tarpusavyje pasirašius susitarimą dėl visų ar dalies Paslaugų gavimo, šios Taisyklės yra taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja minėtam susitarimui arba kiek susitarimas nereglamentuoja konkrečių santykių.
  7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 2. Lankytojų registracija, tapatybės patvirtinimas ir asmens duomenų apsauga
  1. Išskyrus 2.3 punkte numatytą atvejį, naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik prisijungus prie Svetainės.
  2. Mokytojams, norint prisijungti prie Svetainės – būtina užsiregistruoti. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainėje esančią aktyviąją nuorodą „Registruotis“ ir įvedus Vardą, Pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną, bei prisijungimo slaptažodį. El. pašto adresas patvirtinamas Lankytojui paspaudus aktyviąją nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Patvirtinus el. pašto adresą, tęsiama registracija Svetainėje užpildant visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, telefono numeris, bei mokykla (gimnazija)), taip „E-maitinimas “ pateikiami duomenys apie save (toliau – Duomenys).
  3. Atlikus registraciją, Lankytojui atliekama tapatybės patvirtinimo procedūra, kurios metu patikrinama, ar Lankytojas yra dirbantis pedagogas ar Tėvas/ globėjas. Tapatybės patikrinimą ir patvirtinimą atliekama Įstaigos vadovas, prie kurios Lankytojas registruojasi. Toks patvirtinimas atliekamas Lankytojui nurodant savo vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį bei elektroninį paštą.
  4. Mokiniams ir Tėvams registracijos procedūra – patvirtinimą atlieka Įstaigos vadovas, prie kurios Lankytojas registruojasi. Toks patvirtinimas atliekamas Lankytojui nurodant savo vardą, pavardę, mobilaus telefono numerį bei elektroninį paštą.
  5. Lankytojas, atlikdamas registraciją ar prisijungdamas prie ir Svetainės (arba) pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:
   1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
   2. pateikti Duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Lankytojas, keisdamas ar pildydamas Duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus Duomenis. Bendrovė vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Lankytojo pateikti Duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Duomenų pateikimo, tenka Lankytojui;
   3. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;
   4. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
   5. sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai jo pateiktų Duomenų pagrindu sukurto profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus Duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir kad „E-maitinimas “ negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą;
   6. sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas atskiras Lankytojo sutikimas), statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Bendrovės privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Bendrovės privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
  6. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui „E-maitinimas“ turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalos „E-maitinimas“ ir (ar) tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.
  7. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Lankytojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.
  8. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, kad tik jis pats, o ne „Emaitinimas“, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.
  9. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą, yra įtvirtintos privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su privatumo politikos nuostatomis.
 3. „E-maitinimas“ ir Lankytojų teisės bei pareigos
  1. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti „E-maitinimas “ už mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. „ Emaitinimas “ turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
  2. Nepaisydamas 3.1 punkto, Lankytojas taip pat turi teisę naudotis Paslaugomis tuo atveju, jeigu mokykla (gimnazija), kurioje moko arba mokosi Lankytojas, įsigyja Paslaugų licenciją, suteikiančią teisę jos mokytojams ir mokiniams naudotis Paslaugomis.
  3. „ E-maitinimas “ pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas. Lankytojas supranta ir sutinka, kad „ Emaitinimas “ niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas „ E-maitinimas “ dėl tokių veiksmų atlikimo
  4. „ E-maitinimas “, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Vartotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Lankytojo sutikimo panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.
  5. „ E-maitinimas “ turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  6. „ E-maitinimas “ turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.
  7. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
  8. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojas privalo:
   1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
   2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
   3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos
    informacijos;
   4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis
    ir įrenginiais;
   5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų
    sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią
    žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui;
   6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės
    normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
   7. nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo
    prie Lankytojo paskyros Duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji
    asmenys.
  9. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne „ E-maitinimas “, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, videoklipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, (toliau – Turinys).
  10. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Lankytojui draudžiama:
   1. naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
   2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę „ Emaitinimas “;
   3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
   4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Lankytojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;
   5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant „ Emaitinimas “ darbuotojais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
   6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą kompiuterinę techniką ir (ar) programinę įrangą žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Svetainėje, rezultatams pagerinti;
   7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
   8. trukdyti įprastai kitų Lankytojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Lankytojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu.
  11. Be to, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:
   1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
   2. teisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;
   3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
   4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.
  12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad „ E-maitinimas “ nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, todėl „ E-maitinimas “ neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
  13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio Turinio.
  14. Lankytojui gali būti suteikta teisė komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą Turinį bei prieinamas Paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas Turinys atitiks šiuos reikalavimus:
   1. bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis;
   2. nepažeis „ E-maitinimas “ ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
   3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
   4. nesukurs jokių teisinių pareigų „ E-maitinimas “.
  15. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne „ E-maitinimas “, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  16. „ E-maitinimas “ pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešusi.
  17. „ E-maitinimas “ ir Lankytojas susitaria, kad Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, „ E-maitinimas “ įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius.
  18. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia „ E-maitinimas “ šias išimtines teises:
   1. bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
   2. kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto Turinio;
   3. bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu „ E-maitinimas “ ar kitų asmenų veikloje.
 4. Intelektinės nuosavybės apsauga
  1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.
  2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra „ E-maitinimas “ nuosavybė arba „ E-maitinimas “ juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais.
 5. Nuorodos į kitas svetaines
  1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Lankytojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų asmenų informaciją, arba trečiųjų asmenų informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).
  2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.
  3. Lankytojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, slapukų politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.
 6. „ E-maitinimas “ atsakomybė
  1. „ E-maitinimas “ neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui (teikimui) įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo „ E-maitinimas “ valios. „ E-maitinimas “ įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.
  2. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „ Emaitinimas “ nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
  3. Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai „ Emaitinimas “ laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jeigu apie tokius atvejus „ E-maitinimas “ informuos Lankytoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.
  4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.
  5. „ E-maitinimas “ neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį.
  6. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad „ E-maitinimas “ nebus atsakinga už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.
  7. „ E-maitinimas “ negarantuoja, kad Lankytojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Svetainė veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.
  8. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, „ E-maitinimas “niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali kilti bet kokiu būdu naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  9. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad „ E-maitinimas “niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 7. Slapukų politika
  1. Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Lankytojus nuo kitų Svetainės naudotojų. Taip Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Lankytojams, naršantiems Svetainėje, bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Slapukų politikoje, kurią rasite žemiau.
 8. Informacinių pranešimų siuntimas
  1. „ E-maitinimas “ visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo kitą dieną po jos išsiuntimo.
  2. „ E-maitinimas “ neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš „ E-maitinimas “. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui, kopijos buvimas „ Emaitinimas “ serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.
  3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais arba per interaktyvųjį pokalbių langą, kurio nuoroda pateikiama Svetainėje.
 9. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. „ E-maitinimas“ ir Lankytojas susitaria, kad „ E-maitinimas “ gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo. Tokio perleidimo atveju „ E-maitinimas “ informuos Lankytojus, pateikdama informaciją apie perleidimą Svetainėje.
  3. „ E-maitinimas“ turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
  4. „ E-maitinimas“ ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.
  5. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.
  6. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Privatumo politika

„ E-maitinimas “gerbia visų šios Svetainės lankytojų (toliau – Lankytojų) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą lankantis Bendrovės Svetainėje bei naudojantis visomis Bendrovės Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Ši Privatumo politika taikoma visiems asmenims, įskaitant ir asmenis, kurie nėra prisiregistravę Svetainėje, kiek tai neprieštarauja Naudojimosi svetaine taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

Naudodamiesi Bendrovės Svetaine ir jos teikiamomis Paslaugomis bei suteikdami Bendrovei informaciją apie save, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis.

Privatumo politikoje nurodomi pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka. Privatumo politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais taikytinais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir atitinka juose nustatytus reikalavimus.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su asmenų duomenimis, bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

 1. Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
  1. Naudojantis Svetaine Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šiuos duomenis:
   1. informaciją, kurią Lankytojai nurodo pildydami formas Svetainėje. Ši informacija apima informaciją, teikiamą prisijungiant, registruojantis ir patvirtinant tapatybę (kaip tai apibrėžta Naudojimosi svetaine taisyklių 2.1–2.6 punktuose), prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl Paslaugų suteikimo ar pranešant apie Svetainės veikimo ar Paslaugų teikimo sutrikimus. Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas tam, kad Lankytojai galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
   2. visą susirašinėjimą tarp Lankytojų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
   3. duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu (turima licencija) bei Lankytojų
    užsakymų įvykdymu;
   4. duomenis apie Lankytojų veiksmų Svetainėje istoriją ir su tuo susijusius
    duomenis (įskaitant duomenis, susijusius su užduočių atlikimu);
   5. Lankytojų IP adresus
  2. Lankytojo asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Privatumo politikos 2 dalyje numatytais atvejais 3 dalyje numatytais tikslais.
  3. Lankytojų asmens duomenys saugomi 3 (mokytojų ir moksleivių atveju) arba 2 (kitų asmenų atveju) metus nuo vėliausio iš šių veiksmų: paskutinio prisijungimo prie Svetainės, licencijos termino pasibaigimo ar bet kokio kito vėliausio veiksmo, atlikto Svetainėje.
  4. Duomenys, susiję su Lankytojo naudojimusi Svetainės teikiamomis galimybėmis ir (ar) teikiamomis Paslaugomis ir kurie nėra laikytini asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Lankytojo tapatybės.
 2. Asmens duomenų tvarkymo atvejai
  1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
   1. Lankytojas, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro duomenų subjekto sutikimo);
   2. Lankytojas duoda sutikimą;
   3. sudaroma arba vykdoma Paslaugų sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra
    Lankytojas;
   4. siekiama apsaugoti Lankytojo esminius interesus;
   5. juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni.
 3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tam, kad Bendrovė:
   1. užtikrintų, jog Svetainės turinys būtų pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Lankytojams būdu;
   2. suteiktų Lankytojams informaciją, prekes ar Paslaugas, kurių Lankytojai pageidauja arba kurie galėtų sudominti Lankytojus tuo atveju, jeigu Lankytojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
   3. galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis dėl prekių pardavimo ar Paslaugų teikimo, sudarytas su Lankytojais;
   4. sudaryti galimybę Lankytojams naudotis interaktyviomis Svetainės funkcijomis, jeigu Lankytojai to pageidauja;
   5. galėtų informuoti Lankytojus apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.
  2. Bendrovė, gavusi išankstinį Lankytojų sutikimą, taip pat gali naudoti Lankytojų asmens duomenis tam, kad teiktų Lankytojams informaciją apie prekes ir Paslaugas, kurios galėtų sudominti Lankytojus, įskaitant Bendrovės partnerių pasiūlymus, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu. Nustatoma Lankytojo asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 2 metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
  3. Šios Privatumo politikos 3.2 punkte minimi Bendrovės partnerių pasiūlymai bus išimtinai susiję su švietimu, įskaitant, bet neapsiribojant: (i) kanceliarinėmis prekėmis mokyklai; (ii) knygomis (jaunimo literatūra, literatūros klasika, žinynai, enciklopedijos, žodynai, akademinė, ekonomikos ir verslo, menų ir turizmo, savišvietos literatūra popieriniu, elektroniniu, audio ir (arba) video formatais), vadovėliais, pratybomis; (iii) elektroninėmis mokymo(-si) priemonėmis ir turiniu; (iv) neformaliojo ugdymo būreliais, popamokine lavinamąja veikla; (v) mokymo kursais, seminarais, švietėjiškais renginiais; (vi) universitetais, kolegijomis, užsienio aukštosiomis mokyklomis, jų studijų programų pristatymu.
  4. Lankytojams, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo ar Paslaugų teikimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu arba SMS žinutėmis) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių teikimo ar pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Lankytojas nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu pagalba@e-maitinimas.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Lankytojui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
  5. Lankytojas bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Lankytojas gali informuodamas Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu pagalba@e-maitinimas.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Lankytojui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
  6. Bendrovė Lankytojo asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims, tik jei Lankytojas yra davęs tokį sutikimą arba asmens duomenys turi būti teikiami dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Lankytojo interesai nėra svarbesni, taip pat ir tais atvejais, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus.
 4. Asmens duomenų apsauga
  1. Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Lankytojų gali būti perduodami ir laikomi teritorijose, esančiose už Europos Ekonominės Erdvės („EEE“). Jie taip pat gali būti tvarkomi personalo, esančio už EEE ribų, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Lankytojui teikiamų prekių ar Paslaugų įvykdymu, Lankytojų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Lankytojai sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Lankytojų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.
  2. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Lankytojų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo Svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Lankytojų rizika. Nuo duomenų gavimo momento Bendrovė, tvarkydama Lankytojo asmens duomenis, Svetainėje naudojasi saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų. Bendrovei perduota informacija laikoma saugiuose serveriuose.
  3. Lankytojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo, ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Lankytojui.
  4. Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Lankytojo pateiktų asmens duomenų teisingumo, ji turi teisę sustabdyti šio Lankytojo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
 5. Informacijos atskleidimas
  1. Bendrovė turi teisę atskleisti Lankytojų duomenis bet kuriai Bendrovės grupės bendrovei, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrovės dukterinei bendrovei, galutinei kontroliuojančiai bendrovei ir jos dukterinėms bendrovėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje.
  2. Lankytojų duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:
   1. ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Lankytojų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
   2. pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Lankytojų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;
   3. jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Lankytojų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų ar būtinas teikiant Paslaugas ir vykdant įsipareigojimus pagal sutartis ar susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisėms, turtui ir saugumui užtikrinti.
 6. Nuorodos į kitas svetaines
  1. Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Lankytojų patogumui ir informacijai Svetainėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių naudojimosi taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Lankytojai patenka per Svetainėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Lankytojams rekomenduojama susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės naudojimosi taisyklių, privatumo politikos ir slapukų politikos nuostatomis atskirai.
 7. Lankytojo teisės
  1. Lankytojas turi visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
   1. būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   2. pateikus užklausą Bendrovei elektroninio pašto adresu pagalba@emaitinimas.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienus) metus. Informacija Lankytojui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Lankytojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Lankytojui 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus;
   3. pateikus užklausą Bendrovei elektroninio pašto adresu pagalba@emaitinimas.lt reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų bei šios Privatumo politikos nuostatų. Bendrovė nedelsdama praneša Lankytojui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą;
   4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
  2. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 8. Baigiamosios nuostatos
  1. Privatumo politikos nuostatoms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento, tam tikrais atvejais apie juos Lankytojai bus informuojami ir elektroniniu paštu.
  3. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.

Slapukų politika

 1. Mokymosi sistemos „e-maitinimas“ veikimui reikalingi naršyklės slapukai. Slapukus naudojame tik keliems paprastiems dalykams:
  1. Lankytojui prisijungti;
  2. „Prisimink mane“ funkcijai (kad Lankytojui nereikėtų kitą kartą prisijungti);
  3. Lankytojams skaičiuoti bei sutikimui su Naudojimosi svetaine taisyklėmis, Privatumo politika bei Slapukų politika išsaugoti.
 2. Taip pat naudojame analitikos ir pakartotinės rinkodaros slapukus, kad galėtume parodyti „emaitinimas“ reklamą trečiųjų šalių tinklalapiuose.
 3. Slapukuose nesaugome jokių Lankytojų asmens duomenų ir neperduodame Lankytojų duomenų trečiosioms šalims.
 4. Toliau naudodamiesi šia Svetaine sutinkate su šia Slapukų politika.
 5. Lankytojas gali ištrinti arba blokuoti slapukus savo naršyklėje pasirinkęs atitinkamus nustatymus, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Lankytojui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Svetainės funkcijų.
 6. Daugiau apie slapukus, kaip juos ištrinti ar valdyti, sužinosite apsilankę
  tinklapyje www.aboutcookies.org